ક્યારે મળશે આવા નેતા ?

અટલજી ને સમર્પિત — ક્યારે મળશે આવા નેતા ? (કવિતા)
 
આપનું આ દુનિયા માં આવવું એ એક માત્ર સંજોગ નથી.
તમે શીખવી ગયા રાજનીતિ ઘણા ને તમારા શબ્દો થી ,
આપની કલમ ચાલી ને અમને કવિ મળ્યા.
જેપી ની નજર પડી ને દેશ ને નેતા મળ્યા.
અમને તો  જેવડો  નફો , તેવડું નુકસાન મળ્યું.
કદાવર નેતા તો મળ્યા પણ કવિ ખોયો.
પણ હે પ્રભુ  આંજે તે આ કેવો કર્યો રકાશ.
કવિ ને નેતા બેઉ લીધા, ને આપ્યો માત્ર… શૂન્યાવકાશ.
                    
     દિનેશ પરમાર

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: