જવાબદારી- સુવિચાર

responsibility
જવાબદારી- સુવિચાર
“જવાબદારી એ વહેલા શાણપણ આપ્યું તો ઘડપણ એય વહેલા આપ્યું.”
કહેવાય છે કે ” કરે તેનું કામ અને લે તેની જવાબદારી. ખરેખર જવાબદારી નિભાવવી ઘણી જ અઘરી બાબત છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: