તકલીફ-સુવિચાર

તકલીફ તો રહેવાની
તકલીફ-સુવિચાર

“તકલીફ તો બકા રહેવાની એવું કહેવા વાળા તો બહુ જોયા, પણ તકલીફ માં ભાગીદાર થવા વાળ અકોઈ ના મળ્યા.”

જીવન માં જયારે કોઈ પણ મુશ્કેલી કે આફત આવે ત્યારે જોઈતી કે વણ જોઈતી સલાહ આપનારા અનેક હોય છે. પરંતુ મુશ્કેલી ના સમયે મદદ કરનારા ખરેખર કેટલા હોય છે? આ ખુબ વિચારવા જેવી બાબત છે.


આભાર..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: