નવું મારે નથી કહેવું

Nathi kahevu.

નવું મારે નથી કહેવું

 

નવું કશું જ નથી કહેવું મારે આ લોકને,

 

અહિં બધું જ જડબેસલાક છે,

 

છતાં કહું ‘બેઠેલો તારે માંહ્યેલે’

 

ગોત નહિ ખાલી ખંડેરોમાં.

— વેદ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: