મન- સુવિચાર
“ઘાયલ મનની વાતો કોને કહેવી? જેને કીધી એ ઘાયલ.”
એક મનમાં અનેક વિચારો સમાયેલા હોય છે. એમાય જો વળી તમારો સમય ખાટા મીઠા સંબંધો વાળો હોય અને તમારું દિલ તમારા સાથીએ ઘાયલ કર્યું હોય તો પૂછવું જ શું?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: