માતા-પિતા
 
ઉપકાર તમારા કેમ રે ભૂલાવું?
ઓ માં-બાપ તમને ઈશ્વરથી મોટા કેમ ન બનાવું?
પ્રભુ એ જીવ પૂર્યો, ને તમે એનું જતન કર્યું !
અમ તુચ્છ ને તમે રતન ગણ્યું !
તપતી આ દુનિયા માં તમે માથે છાયા કરી,
મુજ ગરીબ પર કેવી મહેરબાની કરી !
તમારી ઇચ્છાઓના બલિદાનને હું શું ગણું?
ભૂખ્યા સુઈ ઓડકાર ખાવાની કળા તમથી કેમ રે શીખું?
દોરણ આ દુનિયા માં તમે ક્ષણ-ક્ષણ મરતા રહ્યા !
એ પ્રત્યેક ક્ષણે મને જીવન નવું આપતા રહ્યા !
ઉપકાર તમારા કેમ રે ભૂલાવું?
ઓ માં-બાપ તમને ઈશ્વરથી મોટા કેમ ન બનાવું?
     દિનેશ પરમાર

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: