કવિતા

કહું છું…

કહું છું... કહું છું સાજણા... હું તને ચાહું... બનું મીઠી છાવ ને તું મારો વડલો. માંગું છું વાલમા હું તારાથી...

માતા-પિતા

માતા-પિતા   ઉપકાર તમારા કેમ રે ભૂલાવું? ઓ માં-બાપ તમને ઈશ્વરથી મોટા કેમ ન બનાવું? પ્રભુ એ જીવ પૂર્યો, ને...

તરુણ પ્રણય

તરુણ પ્રણય (કવિતા)   “તમને શમણામાં કેદ કરી મીઠી નીંદર હું માણી લઉં, કોઈ આવી જગાડે ઈ પેલા પ્રણય ની...