વાર્તા

રેસટોરંટ

રેસટોરંટ નિમિષ અને નિમિષા તૈયાર થઇને સોફા પર બેઠા હતા. બસ, પપા રેડી થઈને તેમના રુમની બહાર આવે એટલે ડીનર...

ADMISSION

આજે ચંદ્ ની ૫મી પુણ્યતિથી હતી એટલે સંધ્યા તેના 3-1/2 વર્ષ ના નાના બાળક નિકેતન નો હાથ પકડી ને ગંભીર...

રખેવાળ

રખેવાળ                 વઢિયાર અને ખારાપાટના સીમાડે ઉનાળામાં સૂકી ને ચોમાસે ગાંડીતૂર બનીને ઉત્તૂંગ...

ઘર

ઘર સાંજે 7:00 વાગ્યે મનોજ ઘેર આવ્યો. મનોજ થોડો ઉદાસ હતો.મનમાં અજંપો હતો. ધીમે રહીને ઘરમાં પગ મૂક્યો અને તેણે...