વાર્તા

ઘર

ઘર સાંજે 7:00 વાગ્યે મનોજ ઘેર આવ્યો. મનોજ થોડો ઉદાસ હતો.મનમાં અજંપો હતો. ધીમે રહીને…