તરુણ પ્રણય

તરુણ પ્રણય (કવિતા)   “તમને શમણામાં કેદ કરી મીઠી નીંદર હું માણી લઉં, કોઈ આવી જગાડે ઈ પેલા પ્રણય ની...