કવિતા

માતા-પિતા

માતા-પિતા   ઉપકાર તમારા કેમ રે ભૂલાવું? ઓ માં-બાપ તમને ઈશ્વરથી મોટા કેમ ન બનાવું?…