ગોવાળ

જશોદાનો જાયો.

જશોદાના જાયાએ પકડી મારી આંગળી, પકડી મારી આંગળી ને હું રે શરમાણી. જશોદાના જાયાએ પકડી મારી આંગળી,   વનરા તે...