રેસટોરન્ટ

રેસટોરંટ

રેસટોરંટ નિમિષ અને નિમિષા તૈયાર થઇને સોફા પર બેઠા હતા. બસ, પપા રેડી થઈને તેમના રુમની બહાર આવે એટલે ડીનર...