વાર્તા

રખેવાળ

રખેવાળ                 વઢિયાર અને ખારાપાટના સીમાડે ઉનાળામાં સૂકી ને ચોમાસે ગાંડીતૂર બનીને ઉત્તૂંગ...