સમય- સુવિચાર

સમય- સુવિચાર
રાત દિવસ નું ચક્ર ચાલ્યા કરે છે અને સમય વ્યતીત થયા કરે છે. ઘણી વાર જરૂરી કામ પૂરું કરવાનું રહી જતું હોય છે અને એનો ઉપયુક્ત સમય પસાર થઇ જતો હોય છે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: