કવિતા

સાથે છે એ..

સાથે છે એ.. જાણકાર છતાં અણજાણ્ એવો સાથી આવ્યો, મળ્યો; ભળ્યો; છું તમ સાથે સદાયે એમ કહેતો! ચાતક પક્ષી જેમ...

જશોદાનો જાયો.

જશોદાના જાયાએ પકડી મારી આંગળી, પકડી મારી આંગળી ને હું રે શરમાણી. જશોદાના જાયાએ પકડી મારી આંગળી,   વનરા તે...

મજબૂરી

રહી ગઈતી વેદના તે,પુરી થઈ ગઈ ઘરમાં રહીનેય સૌથી,દુરી થઈ ગઈ ચાર દાડામાં તો સૌ,જુદા થઈ ગયા રોજની યાદો લે,મજબૂરી...

દોસ્ત

દોસ્ત   તારી હવે એવી કંઈક લત લાગી છે દોસ્ત, જીંદગી તારા વિના હવે મોત લાગે છે દોસ્ત.   તારા...

કેટલું સારું?

કેટલું સારું?   કેટલુ સારુ જો બધી વસ્તુઓ જેમ છે એમ સ્વીકારુ તો, કેટલું સારું જો આપણે હંમેશા આમ લાઞણી...

પ્રતિક્ષા

પ્રતિક્ષા   જોને આ સાંજ સરકતી ક્યાં સુધી જશે તુષણા આ તારી સળગતી ક્યાં સુધી જશે   નિયતિ કહે છે...

સવાલ ઉપર સવાલ

સવાલ ઉપર સવાલ સવાલ ઉપર સવાલ તમારા ને જવાબ હવે જડતા નથી, શોધું છું, ક્યારનોય પણ પૃથ્વીનો છેડો મળતો નથી....

જીંદગી

જીંદગી  જીંદગી ચાલી સડસડાટ ને  હું ધીમો પડી ગયો, પથ્થરો ની આ દુનિયા માં જાણે હું સજીવ રહી ગયો, પ્રેમનું...