સવાલ ઉપર સવાલ

સવાલ ઉપર સવાલ સવાલ ઉપર સવાલ તમારા ને જવાબ હવે જડતા નથી, શોધું છું, ક્યારનોય પણ પૃથ્વીનો છેડો મળતો નથી....

અશાંત મન

અશાંત મન રાત્રે જો મન અશાંત રહે તો સમજજો કે દિવસના કાર્યોમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. દિવસ દરમ્યાન કરેલા કાર્યો...

જીંદગી

જીંદગી  જીંદગી ચાલી સડસડાટ ને  હું ધીમો પડી ગયો, પથ્થરો ની આ દુનિયા માં જાણે હું સજીવ રહી ગયો, પ્રેમનું...

મન- સુવિચાર

મન- સુવિચાર "ઘાયલ મનની વાતો કોને કહેવી? જેને કીધી એ ઘાયલ." એક મનમાં અનેક વિચારો સમાયેલા હોય છે. એમાય જો...