કહું છું…

કહું છું... કહું છું સાજણા... હું તને ચાહું... બનું મીઠી છાવ ને તું મારો વડલો. માંગું છું વાલમા હું તારાથી...

માતા-પિતા

માતા-પિતા   ઉપકાર તમારા કેમ રે ભૂલાવું? ઓ માં-બાપ તમને ઈશ્વરથી મોટા કેમ ન બનાવું? પ્રભુ એ જીવ પૂર્યો, ને...

ડર નું ઓસડ

ડર નું ઓસડ (લેખ) પ્રકરણ-૧              ડર એટલે શું?..ડર..નું નામ લેતા જ મગજ માં વિચિત્ર...