કવિતા

જીંદગી

જીંદગી  જીંદગી ચાલી સડસડાટ ને  હું ધીમો પડી ગયો, પથ્થરો ની આ દુનિયા માં જાણે હું સજીવ રહી ગયો, પ્રેમનું...