દોસ્ત

દોસ્ત

દોસ્ત   તારી હવે એવી કંઈક લત લાગી છે દોસ્ત, જીંદગી તારા વિના હવે મોત લાગે છે દોસ્ત.   તારા...