પ્રતિક્ષા

પ્રતિક્ષા

પ્રતિક્ષા   જોને આ સાંજ સરકતી ક્યાં સુધી જશે તુષણા આ તારી સળગતી ક્યાં સુધી જશે   નિયતિ કહે છે...