પ્રેમ

કેટલું સારું?

કેટલું સારું?   કેટલુ સારુ જો બધી વસ્તુઓ જેમ છે એમ સ્વીકારુ તો, કેટલું સારું જો આપણે હંમેશા આમ લાઞણી...