સાથ

સાથે છે એ..

સાથે છે એ.. જાણકાર છતાં અણજાણ્ એવો સાથી આવ્યો, મળ્યો; ભળ્યો; છું તમ સાથે સદાયે એમ કહેતો! ચાતક પક્ષી જેમ...