સુવિચાર

અશાંત મન

અશાંત મન રાત્રે જો મન અશાંત રહે તો સમજજો કે દિવસના કાર્યોમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. દિવસ દરમ્યાન કરેલા કાર્યો...

મન- સુવિચાર

મન- સુવિચાર "ઘાયલ મનની વાતો કોને કહેવી? જેને કીધી એ ઘાયલ." એક મનમાં અનેક વિચારો સમાયેલા હોય છે. એમાય જો...