પ્રેમનું તમે નામ પાડ્યું !


પ્રેમનું તમે નામ પાડ્યું ! (કવિતા)

પ્રેમનું તમે નામ પાડ્યું ! ને પ્રેમી થઇ ગયા !
ઉફ્ફ..અમે કેટલા પરેશાન થઇ ગયા ?

અમે તો પ્રેમ જોગી , નાત મારી નોખી.
પ્રેમ વિના કંઈ નહિ, વાત મારી ચોખી.

પ્રેમ જ તો કર્યો છે. ખોટું કંઈ કામ નહિ.
ઉફ્ફ..તોય જુઓને સજા કેટલી  મળી ગઈ?

પ્રભુનો પ્રષાદ છે પ્રેમ, સહુ કહેતા, સાચી વાત?
પ્રેમમાં પાખંડીય ક્યાં થોડા  છે? ખોટી વાત ?

પ્રેમનો શું ભાવ  ચાલે છે ભાઈ આ જગમાં ?
ઉફ્ફ.. સાવ સસ્તા માં વેચાઈ ગયા ! આ બજાર માં !

ઓલ્યા પ્રેમી બની શિયાળવા, આઝાદ ફરે છે! ને,
ઉફ્ફ.. આ ભરોસાનો ભેરુ હણાઈ જાય છે ફોગટ માં
.
તમે તો પ્રેમ ના નામે  પ્રસિધ્ધ ને..........
ઉફ્ફ...શહેર માં અમે કેટલા બદનામ થઇ ગયા?

પ્રેમનું તમે નામ પાડ્યું ! ને પ્રેમી થઇ ગયા !
ઉફ્ફ..અમે કેટલા પરેશાન થઇ ગયા ?

                          -દિનેશ પરમાર

** માતૃલીપી પર રચના વાંચો અને અમને તમારા પ્રતિભાવો કમેન્ટ્સ બોક્ષમાં જરૂરથી  જણાવો અને સોસીયલ મીડિયા માં શેર કરી શકો છો. **

Comments