સુખની શોધમાં

સુખની શોધમાં


સુખની શોધમાં, આમ તેમ ફરતો !,
ઝડપભેર ચાલતો, રસ્તો મોટો કાપતો !

સામે જે મળે, સહુ કોઈને પૂછતો,
સુખ ક્યાં મળે છે? તમે જણાવશો?

ગામ ગામ, શહેર શહેર હું ભટકતો !
સાચું ખોટું સહુ બોલતા, પ્રેમ થી સંભાળતો !

ગલી ગલી સાદ મોટા પાડતો,
મળે જો સુખ તો સરનામું મારું આપજો.

હાય રે સુખ ની શોધમાં, હું ક્યાં ક્યાં ભટકતો !
ધોધમાર વરસાદ માં હું કેટલું પલળતો.

હતું તે સઘળું, આમ જ ગુમાવતો,
અધેલી મળતી ને બાર આના ખોઈ આવતો.

ડુંગર ચઢતો ને, જંગલ ને રસ્તે જાતો,
કસ્તુરીમૃગ જોઈ એ વાત  સમજતો,
                                                                       
આત્મખોજ કર દીકરા,
સુખની શોધ હવે મિથ્યા હું માનતો.

       -દિનેશ પરમાર

Comments