માતૃભાષા- સુવિચાર

માતૃભાષા- સુવિચાર

મિત્રો, મોબાઈલ અને ટેકનોલોજી ના જમાના માં આપણે અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ વધાર્યો છે. એમાં કઈ ખોટું નથી પણ. આપની માતૃભાષા પ્રત્યે જે દુર્લક્ષ સેવાયુ છે. તે ઘણી જ નિંદનીય બાબત છે. મિત્રો ગુજરાતી એટલે કે માતૃભાષા નો ઉપયોગ વધારો. અમે તમારા આ કાર્ય બદલ આભારી રહીશું. ધન્યવાદ.

Comments