જવાબદારી- સુવિચાર

જવાબદારી- સુવિચાર 

"જવાબદારી એ વહેલા શાણપણ આપ્યું તો ઘડપણ એય વહેલા આપ્યું."
કહેવાય છે કે " કરે તેનું કામ અને લે તેની જવાબદારી. ખરેખર જવાબદારી નિભાવવી ઘણી જ અઘરી બાબત છે.

Comments