સંબધ- સુવિચાર

સંબધ- સુવિચાર

"સંબંધોનું આયુષ્ય ભરોશાથી વધે છે."

કહેવાય છે કે નવો સબંધ બનાવવો બહુ જ સહેલો છે પણ એ સંબંધ ને લાંબા સમય સુધી સાચવી રાખવો અતિશય કઠીન છે.

Comments